ЭЛЕКТРОНДЫҚ АҚШАНЫ САТУ (ТАРАТУ) ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ АҚША ЖҮЙЕСІН ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП ҚОЛМА-ҚОЛ АҚШАСЫЗ ТӨЛЕМДЕРДІ ЖҮРГІЗУ БОЙЫНША ҚЫЗМЕТТЕР КӨРСЕТУ ТУРАЛЫ ЖАРИЯ ОФЕРТА
Осы электрондық ақшаны сату (тарату) және электрондық ақша жүйесін пайдалана отырып қолма-қол ақшасыз төлемдерді жүргізу жөнінде қызметтер көрсету туралы жария Оферта Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің 395-бабының ережелеріне сәйкес шарт болып табылады және Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 389-бабының ережелеріне сәйкес осы Офертаға қосылған сәтте (акцепт алу) Тараптардың Офертаны орындауы үшін міндетті болады (бұдан әрі мәтін бойынша - «Оферта»).

Төменде көрсетілген Оферта мәтіні жеке тұлғалармен өзара іс-қимылды айқындайды және жеке тұлға Оферта қабылдауды акцепт берген сәттен бастап жасалған болып есептеледі және күшіне енеді.
Терминдер мен анықтамалар:

Абоненттік нөмір - пайдаланушы мен ұялы байланыс операторы арасында ұялы байланыс қызметтерін ұсынуға шарт жасасу сәтінде ұялы байланыс операторы пайдаланушыға берген, Ұялы байланыс операторының есепке алу жүйесінде пайдаланушыны біржақты анықтауға мүмкіндік беретін телефон нөмірі.

Авторизация - электрондық ақша жүйесі операторының электрондық ақша иесінің жеке кабинетіне қол жеткізуді қоса алғанда, ЭАЖ-да электрондық ақшаны пайдалана отырып, электрондық ақша иесінің операцияларын жүргізуге рұқсаты.

Электрондық ақша эмитентінің агенті (бұдан әрі - Агент) - оператормен жасалған шарт негізінде эмитенттен және жеке тұлғалардың иелерінен электрондық ақшаны сатып алу және/немесе жеке тұлғаның иесі - жеке тұлғаның электрондық ақшаны кейіннен жеке тұлғаларға өткізуі үшін сату жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлға және/немесе дара кәсіпкер.

Акцепт - жеке тұлғаның осы Офертада көзделген және жеке тұлғаның қосылу шарттарында қандай да бір алып қоюсыз немесе шектеулерсіз осы Офертаның барлық шарттарын толық және сөзсіз қабылдауын білдіретін іс-әрекеттер жасауы.

Аутентификация - ЭАЖ қатысушысының сәйкестендіру деректерін растау процесі.

Аутентификациялық деректер - ЭАЖ-да тіркелу кезінде пайдаланушыға берілген логин мен пароль.

Электрондық әмиян балансы - Клиент Банкке және/немесе агентке электрондық ақшаны сатып алғаны үшін аударған олардың номиналы бойынша баламалы ақша сомасына баламалы электрондық ақша көлемі оның шегінде банк электрондық ақша иесінің алдында оларды өтеу жөніндегі міндеттемені көтереді, сондай-ақ оның шегінде ЭАЖ қатысушысының электрондық ақшамен операцияларды жүзеге асыруға құқығы бар осы Офертада айқындалған тәртіп пен көлем.

Эмитент Банк / Банк - ЭАЖ операторының серіктесі болып табылатын, электрондық ақшаны шығаруды және өтеуді жүзеге асыратын және ЭАЖ операторына өз атынан электрондық ақшаның төлем жүйесі шеңберінде ЭАЖ электрондық ақшасын пайдалана отырып клиенттер жасайтын төлемдер бойынша есеп айырысуды қамтамасыз етуге құқық беретін Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банкі.

Электрондық әмиянды бұғаттау - электрондық ақша иесінің электрондық әмиянында сақталған электрондық ақшаны пайдалануға толық немесе уақытша тыйым салу.

Электрондық ақша шығару - эмитент банктің номиналды құны бойынша тең ақша сомасына айырбастау жолымен меншік иелерінің пайдасына электрондық ақша эмиссиясын көздейтін төлем қызметі.

Ақша қаражаты/ақша - Қазақстан Республикасының бүкіл аумағында қабылдауға міндетті заңды төлем құралы болып табылатын ақша бірлігі - теңге, оны пайдалана отырып төлемдер қолма-қол және қолма-қол ақшасыз есеп айырысулар түрінде жүзеге асырылады.

Клиентті сәйкестендіру - жеке басын куәландыратын құжат негізінде жеке тұлғаның-электрондық ақша иесінің жеке басын анықтау.

Сәйкестендіру ақпараты - Пайдаланушының аты-жөнін, ЖСН, жеке басын куәландыратын құжаттың нөмірін, осы құжаттың берілген күнін, Пайдаланушыға тиесілі жеке кабинеттің нөмірін қамтитын пайдаланушы туралы ақпарат.

Электрондық ақшаны пайдалану - азаматтық - құқықтық мәмілелер және/немесе электрондық ақшаға меншік құқығының ауысуына байланысты өзге де операциялар бойынша төлемді жүзеге асыру мақсатында олардың иесі-пайдаланушы жүйенің шегінде электрондық ақшаны жүйенің басқа қатысушысына беру.

Клиент - Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес толық әрекет қабілеттілігі бар, осы офертаның шарттарын акцептеу арқылы қызметтер көрсету туралы шарт жасасуға бағытталған конклюденттік іс-әрекеттер жасаған және оператордың ЭАЖ арқылы банкке осы Офертада көзделген тәртіппен электрондық ақша шығару және оларды пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру туралы талап қойған жеке тұлға. Клиент пен пайдаланушы бір-біріне сәйкес келуі мүмкін.

Конклюденттік іс-әрекеттер - Шарт жасасуға өзінің келісімін/ерік-жігерін білдіретін адамның іс-әрекеті. Осы Оферта талаптарында шарт жасасу үшін қажетті конклюденттік іс-әрекеттер осы Офертаның 6.2-тармағына сәйкес белгіленді.

Электрондық ақшаны рұқсатсыз шығару - электрондық ақшаны электрондық әмияндарға банк және/немесе ЭАЖ операторы емес, жүйеге қол жеткізген өзге де (үшінші тұлға) есепке алу арқылы жеке тұлғаларға электрондық ақша беруді көздейтін операция, мысалы, электрондық ақша шығаруды қолдан жасау әрекеті (Банктің және/немесе ЭАЖ операторының хабарынсыз және ЭАЖ операторын алмай Банк клиенттерден электронды ақша сатып алу үшін ақша қаражатын алады), алаяқтықтың барлық түрлері немесе жүйенің жұмыс істеуін бұзу.

Электрондық ақша жүйесінің операторы/жүйенің операторы/Оператор - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 13.03.2023 ж. № 02-23-153 есептік тіркеуіне сәйкес төлем ұйымы болып табылатын «FFIN Payments» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

Электрондық ақшамен айырбастау операциялары - бір эмитент шығарған электрондық ақшаны басқа электрондық ақша жүйесінің қатысушысы болып табылатын басқа Эмитенттің электрондық ақшасына айырбастау операциялары.
Төлем - серіктеспен азаматтық-құқықтық мәміле шеңберінде электрондық ақшаны пайдалана отырып есеп айырысуды жүзеге асыру.

Төлем сервисі (Сервис) - ЭАЖ операторының электрондық ақша эмитентімен және (немесе) электрондық ақша иелерімен өзара іс-қимылы үшін, сондай-ақ клиентке төлемдер туралы ақпаратты жинау және өңдеу бойынша қызметтер көрсету, сондай-ақ оларды ЭАЖ шеңберінде өткізу үшін қызмет ететін бағдарламалық-техникалық және аппараттық құралдардың жиынтығы.

Электрондық ақшаны өтеу - Эмитент Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда электрондық ақша иесі ұсынған не оларды көрсетпей өтеуге жататын электрондық ақшаны олардың номиналды құны бойынша тең ақша сомасына айырбастау жолымен жүзеге асыратын операция.

Төлемді алушы - клиенттің пайдасына электрондық ақшаны пайдалана отырып төлем жасайтын заңды тұлға және/немесе жеке кәсіпкер.

Төлем сервисін пайдаланушы/пайдаланушы - жүйе операторымен төлем сервисін пайдалану туралы осы жария оферта шарттарын акцептеу арқылы төлем сервисін пайдалану туралы шарт жасасқан, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес толық әрекет қабілеттілігі бар жеке тұлға. Клиент пен пайдаланушы бір-біріне сәйкес келуі мүмкін.

Өнім беруші/серіктес - ЭАЖ қатысушылары болып табылатын, кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын және ЭАЖ басқа қатысушыларынан-жеке тұлғалардан көрсетілетін қызметтерге және/немесе жеткізілетін тауарларға ақы төлеу ретінде электрондық ақшаны қабылдайтын, оның ішінде өнім берушіде олардың пайдасына төлемдерді қабылдауға Агенттік келісім жасалған тиісті тұлғаларға бұрын төленген дара кәсіпкерлер немесе заңды тұлғалар.

Қағидалар - осы Офертаға сәйкес оператордың Клиентке қызметті жүзеге асыруы/ұсынуы үшін қажетті процестер сипатталған жүйе операторының ішкі (операциялық) қағидаларын айқындайтын ЭАЖ-ның жұмыс істеуіне қойылатын ережелер мен талаптардың жиынтығы.

Қауіпсіздік рәсімі - электрондық ақша иесінің электрондық ақшаны пайдалануға құқықтарын куәландыруға және электрондық тәсілмен берілетін және алынатын хабарламалардың (бұдан әрі - электрондық хабарлама) мазмұнындағы қателерді және/немесе өзгерістерді анықтауға арналған ақпаратты қорғаудың ұйымдастырушылық шаралары мен бағдарламалық-техникалық құралдарының кешені.

Ақшалай талаптың мөлшері - клиент оларды пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру мақсатында банкке электрондық ақша шығару туралы талап қоюға құқылы ақша қаражатының көлемі.

Электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру туралы өкім - ҚР заңнамасында белгіленген нормаларға сәйкес жасалған, электрондық байланыс арналары арқылы техникалық құралдарды пайдалана отырып берілетін төлемді алушының ақшалай қаражатты алуы үшін негіз болып табылатын, клиенттің төлем алушыға көрсетуін, ақшалай талаптың мөлшерін және құжаттың деректемелерін қамтитын электрондық нысандағы құжат.

Электрондық ақша жүйесі (бұдан әрі - ЭАЖ және/немесе ЭАЖ) - электрондық ақшамен төлемдер мен өзге де операцияларды жүзеге асыруды қамтамасыз ететін бағдарламалық-техникалық құралдардың, құжаттаманың және ұйымдастырушылық-техникалық іс-шаралардың жиынтығы.

ЭАЖ қатысушысының мәртебесі - ЭАЖ пайдаланушы типі (Оператор, Эмитент, Агент, жеткізуші, Клиент) оған байланысты ЭАЖ қатысушысы осы типке (мәртебеге) сәйкес белгілі бір құқықтарды алады.

Шарт тараптары - ЭАЖ клиенті және операторы, сондай-ақ жасалған шартқа сәйкес ЭАЖ шеңберінде электрондық ақшаны беру, қабылдау, пайдалану, сатып алу немесе өткізу жөніндегі құқық немесе міндеттеме туындайтын электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру процесіне тікелей қатысатын өзге де тұлғалар

Банктің тарифтері - Банктің WEB-сайтында айқындалған мөлшерде Банк алуға құқылы электрондық ақшаны (оның ішінде қосымша қызметтер үшін өзге де төлемдерді) шығарғаны және өтегені үшін тарифтер/комиссиялар.

ЭАЖ операторының тарифтері - ЭАЖ операторының сайтында орналастырылған жүйеге қатысушылар арасында ЭАЖ шеңберінде электрондық ақшаны пайдалану және электрондық ақша төлемдерін және/немесе аударымдарын жүргізу, электрондық әмиянға қызмет көрсету тарифтері.

Терминал - әртүрлі типтегі бағдарламалық-техникалық кешендер, оның ішінде POS-терминалдар, стационарлық жабдықтар, қалталы типтегі мобильді құрылғылар, тасымалды терминалдар мен кассалық аппараттар, сондай-ақ Интернет желісіндегі транзакцияларды авторизациялауға арналған есептік web-сервер (төлем шлюзі).

Төлемдерді қабылдау нүктесі - банктің және/немесе серіктестің уәкілетті өкілінің қатысуымен төлемдерді қабылдау жөніндегі қызметті жүзеге асыратын банктің және/немесе серіктестің оқшауланған бөлімшелері.

Қызмет - клиентке осы Офертаның шеңберінде ЭАЖ Банкі/операторы көрсететін, Клиент төлемдер жасау кезінде электрондық ақшаны шығаруды, өтеуді және пайдалануды ұйымдастырудан және жүзеге асырудан тұратын қызмет.

Электрондық ақшаны шығару туралы электрондық түбіртек (электрондық түбіртек) – банк және/немесе ЭАЖ операторы электрондық түрде нысанда қалыптастырған құжат,
электрондық ақшаны шығару кезінде клиенттің электрондық әмиянының интерфейсінде орналастырылатын, құрамында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген міндетті деректемелер бар, оның мазмұнымен Банктің және/немесе ЭАЖ операторының WEB-сайтында танысуға болады.

Электрондық ақша - электрондық нысанда сақталатын және жүйенің басқа қатысушылары электрондық ақша жүйесінде төлем құралы ретінде қабылдайтын электрондық ақша эмитентінің шартсыз және қайтарылмайтын ақшалай міндеттемелері.


Электрондық ақшаны шығаруды банк жеке тұлға – клиенттерден өзіне қабылдайтын міндеттемелердің номиналды құнына тең сомада ақша алғаннан кейін электрондық нысанда жүзеге асырады. Шарт шеңберінде шығарылатын электрондық ақшаны клиент төлем алушының пайдасына төлемдерді жүзеге асыру және ілеспе шығыстарды төлеу кезінде ғана пайдалана алады.

Электрондық әмиян (электрондық әмиян) – бағдарламалық-техникалық құралдар жиынтығы арқылы (Web-интерфейсті, планшеттік компьютерлерге арналған мобильді қосымшалар мен қосымшаларды, терминалдарды бағдарламалық қамтамасыз етуді және т. б. қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей) клиенттің электрондық ақшасын сақтауды және/немесе клиенттің электрондық ақшаға қол жеткізуін қамтамасыз ететін төлем сервисіндегі пайдаланушының есептік жазбасы төлемдерді оларды пайдалана отырып жүзеге асыру. Электрондық әмиянды тіркеу тәртібі төлем сервисін пайдалану туралы жария оферта арқылы айқындалады. Пайдаланушының бір абоненттік нөмірге бір электрондық әмиянды бір мезгілде тіркеуге құқығы бар.

Егер осы Офертаның мәтінінде қандай да бір терминнің бір мәнді түсіндірмесі болмаса, Клиент бірінші кезекте ЭАЖ сайтында келтірілген түсіндірмелерді басшылыққа алуға міндеттенеді.
1. Шарттың Мәні
1.1. Осы Офертада көзделген конклюденттік әрекеттерді жасау арқылы осы Офертаға қосылу арқылы клиентпен жасалатын осы Шарттың мәні ЭАЖ операторының Клиентке соңғы электрондық ақшаны сату және шарт шеңберінде ЭАЖ пайдалана отырып қолма-қол ақшасыз төлемдер жүргізу жөнінде қызметтер көрсетуі болып табылады.

1.2. Оператордың шарт бойынша тиісті қызмет көрсету мақсатында Клиент электрондық әмиянның теңгерімін толықтыруды жүзеге асырады және олармен ЭАЖ шеңберінде мынадай талаптарға сәйкес операциялар жүргізеді:

1.2.1. Электрондық ақшаның сәйкестендірілмеген иесі - жеке тұлға жасайтын бір операцияның ең жоғары сомасы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің елу еселенген мөлшеріне тең сомадан аспауы тиіс.

1.2.2. Оңайлатылған сәйкестендірілген электрондық ақша иесі - жеке тұлға жасайтын бір операцияның ең жоғары сомасы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жүз есе мөлшеріне тең сомадан аспауы тиіс.

1.2.3. Электрондық ақшаның сәйкестендірілмеген иесінің - жеке тұлғаның бір электрондық құрылғысында сақталатын электрондық ақшаның ең жоғары сомасы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жүз есе мөлшеріне тең сомадан аспайды.

1.2.4. Оңайлатылған сәйкестендірілген электрондық ақша иесінің - жеке тұлғаның электрондық әмиянында сақталатын электрондық ақшаның ең жоғары сомасы республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің үш жүз еселенген мөлшеріне тең сомадан аспауы тиіс.

1.2.5. Электрондық ақшаның сәйкестендірілмеген иесінің - жеке тұлғаның электрондық әмиянынан электрондық ақшаны пайдалана отырып төленетін төлемдердің және (немесе) өзге де операциялардың жалпы сомасы жұмыс күні ішінде республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің жүз есе мөлшеріне тең сомадан аспауы тиіс.

1.2.6. Электрондық ақшаның оңайлатылған сәйкестендірілген иесінің - жеке тұлғаның электрондық әмиянынан электрондық ақшаны пайдалана отырып төленетін төлемдердің және (немесе) өзге де операциялардың жалпы сомасы электрондық ақшаның сәйкестендірілген не оңайлатылған сәйкестендірілген иесінің электрондық әмиянына жұмыс күні ішінде республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің үш жүз еселенген мөлшеріне тең сомадан аспауы тиіс.

1.2.7. Электрондық ақшаны сәйкестендірілмеген электрондық ақша иесінің пайдасына, сондай - ақ оларды банктік шотқа немесе электрондық ақша иесінің-жеке тұлғаның электрондық төлем құралына банк шотының немесе электрондық төлем құралының осы жеке тұлғаға тиесілігі туралы растаманы алмай аудару жолымен өтеуді жүзеге асыруға тыйым салынады.

1.3. Клиентке осы Офертада қызмет көрсету нәтижесі:

1.3.1. клиенттің пайдасына Банктің электрондық ақшаны шығаруы және сатуы;

1.3.2. клиенттің электрондық ақшаны пайдалануы;

1.3.3. электрондық ақшаны қолма-қол ақшаға айырбастау және/немесе клиенттің банктік шотына қолма-қол ақшасыз аудару жолымен өтеу;

1.3.4. Клиентке қызмет көрсетудің нәтижесі Банктің клиенттің пайдасына электрондық ақша шығаруы және олардың оператордың ДК-дегі клиенттің электрондық әмиянының балансында көрсетілуі болып табылады (қызмет көрсеткені үшін Банкке және операторға тиесілі комиссияны шегергенде (оны алған жағдайда).
2. Қызмет көрсету тәртібі.
2.1. Клиент электрондық ақшаны сатып алу және электрондық әмиян балансын толықтыру мақсатында банктің және/немесе ЭАЖ агентінің пайдасына ақша қаражатын салады. Терминал арқылы, төлемдерді қабылдау нүктесінде Банктің /агенттің кассасына және / немесе кез келген өзге де заңды және қолжетімді тәсілмен ақша қаражатын салу жолымен.

2.2. 2.1-тармаққа сәйкес электрондық ақшаны сатып алу үшін клиент енгізген ақшаны банктің алғанын растау арқылы жүзеге асырылады. Клиенттің клиенттің электрондық әмиянында электрондық ақшаның пайда болуы/алынуы, сондай-ақ клиенттің жүйенің электрондық ақшасын сатып алғанын растайтын электрондық түбіртек беру болып табылады.

2.3. Бұл ретте электрондық ақша клиенттің электрондық әмиянында электрондық ақшаның қолжетімді сомасы туралы ақпарат көрсетілген сәттен бастап Банк айналысқа шығарған болып есептеледі.

2.4. Электрондық ақшаны рұқсатсыз шығару жағдайларына осы тармақтың шарттары қолданылмайды.

2.5. Осы Офертаның 2.1-тармағына сәйкес осы Офертаның шарттарында шарт жасасқан және Клиент ЭАЖ Банкінің және/немесе агентінің пайдасына ақша қаражатын енгізген сәттен бастап Банк өзі шығарған электрондық ақшаны теңгедегі номиналды құнына сәйкес өтеу бойынша, сондай-ақ клиентке беру бойынша шартсыз және қайтарымсыз ақшалай міндеттемені өзіне қабылдайды Қызметтер. Тиісті қызмет көрсету үшін Банк электрондық әмиянның балансында Банктің тарифтеріне сәйкес Банкке тиесілі комиссияны шегергендегі Клиент алдын ала енгізген ақша қаражатының сомасы мөлшерінде, бірақ Осы Офертаның 2.1-тармағында белгіленген сомадан аспайтын электрондық ақшаны шығаруға, ал операторға көрсетуге міндеттенеді.


2.6. Клиент шарт жасасқан сәттен бастап туындайтын талап ету құқықтарын, есеп айырысуға қатысушылар және/немесе үшінші жеке тұлғалар арасындағы электрондық ақшаны аудару жағдайын қоспағанда, Клиент үшінші тұлғаларға бере алмайды.

2.7. Банк клиентке көрсететін қызмет мыналарды қамтиды:

2.7.1. Клиентке электрондық ақшаны эмиссиялау және сату:

2.7.2. төлем сервисін пайдалану туралы осы жария оферта шарттарында пайдаланушыны электрондық әмиян операторының сервисінде тіркеу;

2.7.3. пайдаланушы терминалдар арқылы немесе сатып алынатын электрондық ақшаның номиналды құнына баламалы сомада (Банк комиссиясын шегергендегі (осындай ақы алған жағдайда) банктің пайдасына қол жетімді кез келген тәсілмен ақша қаражатын енгізген;

2.8. Электрондық ақшаны пайдалану Пайдаланушы арқылы жүзеге асырылады:

2.8.1. жүйе қатысушылары арасында жүйе шеңберіндегі электрондық ақшамен алмасу не клиенттің электрондық ақшаны жүйенің басқа қатысушысына беруі;

2.8.2. электрондық ақша төлем құралы ретінде әрекет ететін азаматтық-құқықтық мәміле бойынша төлем ретінде клиенттің жүйенің басқа қатысушысына электрондық ақшаны беруін жүзеге асыру;

2.9. Банктің электрондық ақшаны өтеуі:

2.9.1 осы Офертаның 2.7-тармағында белгіленген шарттар сақталған жағдайда, банкке жеке өзі келген кезде Банктің кассасы арқылы банктің клиентке қолма-қол ақшаны беруі.;

2.9.2. клиент көрсеткен клиенттің шотына қолма-қол ақшасыз ақша аудару.

2.10. Клиенттің электрондық ақшаны сатып алуы және электрондық әмиян балансын толтыру нәтижесінде туындайтын клиенттің банкке талап ету құқығын өтеу мынадай тәсілдердің бірімен жүзеге асырылады:

2.10.1. Осы Офертаның талаптарымен жасалған шарттың қолданылу мерзімі ішінде кез келген уақытта Клиент банкке не банктің өзге уәкілетті тұлғасына электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру туралы өкім береді, бұл Банкке мынадай операцияларды жүзеге асыруға тапсырма береді:

2.10.2. Банктің тарифтеріне сәйкес электрондық ақшаны шығарумен және өтеумен байланысты қызметтерді көрсеткені үшін банкке тиесілі комиссияны төлеу (оны алған жағдайда).

2.10.3. Клиент көрсеткен деректемелерге сәйкес төлем алушының пайдасына төлем жасау.

2.11. Клиент Банкке қоятын талаптардың жалпы сомасы электрондық әмиян балансының қолжетімді қалдығынан аспауы тиіс.

2.12. Клиент электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру туралы өкімде көрсетілген ақпараттың дұрыстығы үшін жауап береді және электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру туралы өкімде қате деректер көрсетілген жағдайда, банктің және/немесе оператордың шарт бойынша өз міндеттемелерін тиісінше орындамауына байланысты Банкке және/немесе Операторға қандай да бір шағым беруге құқылы емес.

2.13. Осы Офертаның талаптарымен жасалған шарттың қолданылу мерзімі ішінде кез келген уақытта Клиент төлем алушыға немесе оның заңды өкіліне (жасалған шартқа сәйкес) электрондық ақшаны беру жолымен төлем алушының пайдасына электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асырады.

2.14. Банктің клиент алдындағы міндеттемелері клиент ұсынған деректемелерге сәйкес төлемді алушының пайдасына банктің корреспонденттік шотынан төлем мөлшерінде ақша қаражаты есептен шығарылған кезден бастап оператордың ЭАЖ арқылы жүйенің өзге қатысушысының пайдасына пайдаланушының электрондық әмиянының балансынан электрондық ақша есептен шығарылған кезден бастап толық көлемде орындалды деп есептеледі.

2.15. Клиенттің электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемді жүзеге асыруын растау клиенттің электрондық әмиян интерфейсінде электрондық түбіртектің пайда болуы/алынуы болып табылады.

2.16. Бұл ретте оператор клиенттің электрондық әмиянында электрондық ақшаның қолжетімді сомасы туралы ақпаратты көрсеткен сәттен бастап Банк айналымға шығарған электрондық ақша болып есептеледі.

2.17. Электрондық ақшаны рұқсатсыз шығару жағдайларына осы тармақтың шарттары қолданылмайды.

2.18. Клиенттің қолма - қол ақша қаражатының тең сомасын алу мақсатында электрондық ақшаны өтеуге ұсынуы Шарттың қолданылу мерзімі ішінде кез келген уақытта, клиенттің-электрондық ақша иесінің (жеке тұлғаның) Банктің WEB-сайтында көрсетілген банк бөлімшесіне және/немесе электрондық ақшаны өтеуді бастау үшін ЭАЖ операторына жеке өтініші бойынша, электрондық ақшаны өтеуді бастау үшін жүзеге асырылады. сәйкестендіру рәсімінен өту (жеке басын куәландыратын құжатты ұсыну), сондай-ақ клиенттің электрондық әмиян теңгеріміндегі электрондық ақша қалдығына құқықтарын растауын ескере отырып. Қолма-қол ақша қаражатының номиналы бойынша тең сомаға айырбастау нысанында электрондық ақшаны өтеудің тарифтері, шарттары мен тәртібі туралы толық ақпарат банктің және/немесе ЭАЖ операторының WEB-сайтында орналастырылған.

2.19. Егер Шарттың қолданылу мерзімі аяқталған сәтте электрондық әмиянның балансы оң болған жағдайда, клиент талап етпеген электрондық әмиян балансының қалдығы Банктің кірісіне есептен шығаруға жатады.
3. Тараптардың құқықтары мен міндеттері.
3.1. Клиенттің құқықтары мен міндеттері:

3.1.1. Клиент осы Офертаның талаптарын қабылдау және шарт жасасу мақсатында осы Офертаның 6.2-т. белгіленген конклюденттік әрекеттер жасау арқылы Шартқа қосылуға құқылы.

3.1.2. Клиент электрондық ақшаны сатып алуға және электрондық әмиян балансын толықтыруға байланысты туындаған банкке қойылатын талап құқықтарын үшінші тұлғаға беруге құқылы емес

3.1.3. Клиент осы Офертаның талаптарымен, сондай-ақ осы Офертаның «шартты жасасу, өзгерту және бұзу тәртібі» 6-бабында белгіленген тәртіппен банк енгізетін шартқа өзгерістер мен толықтырулармен уақтылы және толық көлемде танысуға міндетті

3.1.4. Клиент өзінің әрекет қабілеттілігінде шектелмейтінін, қорғаншылықта, қамқоршылықта, сондай-ақ патронажда тұрмайтынын, денсаулық жағдайы бойынша өз құқықтарын дербес жүзеге асыра алатынын және қорғай алатынын және міндеттерін орындай алатынын, жасалатын шарттың мән-жайын және оны жасасу мән-жайларын түсінуге кедергі келтіретін аурулардан зардап шекпейтінін растайды

3.1.5. Клиент: (i) пайдасына электрондық ақшаны пайдалана отырып төлем жүзеге асырылатын төлемді алушы; (ii) төлемнің мақсатын сәйкестендіретін төлем деректемелері (мысалы, Абоненттік телефон нөмірі, Клиент пен төлемді алушы арасындағы шарттың нөмірі мен күні, қандай деректемелерге байланысты өзге де деректемелер) туралы ақпараттың дұрыстығына жеке жауапты болады ақпарат төлем жасалған сәтте берілуі тиіс); (iii) төлем сомасы; және т. б. Белгіленген ақпарат дұрыс болмаған жағдайда Банк клиенттің төлем алушы алдындағы соңғысының міндеттемелерін тиісінше орындамағаны үшін жауап бермейді.

3.1.6. Электрондық әмиянға қол жеткізуді қамтамасыз ететін электрондық тасымалдағыш жоғалған және/немесе үшінші тұлғалар электрондық әмиянды заңсыз пайдаланған жағдайда Клиент дереу хабардар етуге міндетті.

3.1.7. Клиент Шарттың қолданылу мерзімі ішінде кез келген уақытта осы Офертаның талаптарына сәйкес электрондық ақшаны өтеу үшін банкке жүгінуге құқылы.

3.1.8. Клиент банктен өзінің электрондық әмиянында электрондық ақша иесі жасаған барлық операциялар туралы ақпаратты қамтитын есепті сұратуға құқылы. Осындай есеп клиентке электрондық әмиян интерфейсінде сұрау салу Банкке жіберілген сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде үзінді көшірме түрінде ұсынылады. Бұл үзінді Клиенттің жеке кабинетінің интерфейсінде электрондық нұсқада көрсетіледі.

3.2. Банктің және ЭАЖ операторының құқықтары мен міндеттері:

3.2.1. Банк Клиент осы Офертада көзделген әрекеттерді жасаған сәттен бастап шарт шеңберінде қызмет көрсету жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдауға міндетті.

3.2.2. Банк электрондық ақшаны шығаруды және өтеуді жүзеге асыруға міндетті, ал Оператор төлемдерді осы Офертада айқындалған тәртіппен және шарттарда оларды пайдалана отырып жүргізуді жүзеге асырады.

3.2.3. Банк пен Оператор Клиенттің осы Офертада көрсетілген талаптарын олар ұсынылған сәттен бастап 3 (үш) банктік күн ішінде, мынадай шарттар сақталған жағдайда орындауға міндетті:
а) талаптарды Клиент ақшалай талап мөлшеріне тең мөлшерде мәлімдейді;
б) талаптарды Клиент шарттың қолданылу мерзімі шегінде мәлімдейді;
б) талаптарды Клиент Банк комиссиясын шегергендегі электрондық әмиянның қалдығына тең мөлшерде мәлімдейді (мұндай комиссия алынған жағдайда).

3.2.4. Осы Офертаның 3.2.3-тармағында белгіленген шарттардың кез келгені сақталмаған жағдайда. Банк, сондай-ақ ЭАЖ операторы Клиентке 2.5-тармаққа сәйкес мәлімделген талаптарды қанағаттандырудан бас тартуға құқылы.

3.2.5. Банк электрондық ақшаны шығаруға және оларды өтеуге байланысты операцияларды жүргізген кезде, ал Оператор электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдер жүргізу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, ҚР Ұлттық Банкінің нормативтік құжаттарын және ішкі ережелерді басшылыққа алуға міндетті.

3.2.6. Банк пен Оператор клиенттен тарифтерге сәйкес электрондық ақшаны шығарғаны, пайдаланғаны және өтегені үшін комиссия алуға құқылы.

3.2.7. Банк Клиент алдында клиенттің электрондық ақшаны шығаруына және өтеуіне байланысты міндеттемелерді көтереді, ал Оператор оларды пайдалана отырып төлемдер жүргізуге жауапты болады, сондай-ақ банк шығарған электрондық ақшаны олардың теңгедегі номиналды құнына сәйкес өтеу бойынша шартсыз және қайтарып алынбайтын ақшалай міндеттемені өзіне қабылдайды. Осы тармақтың шарттары электрондық ақшаны рұқсатсыз шығарған жағдайларда қолданылмайды.

3.2.8. Банкке және/немесе операторға байланысты емес себептер бойынша төлем алушының пайдасына төлемді жүзеге асыру мүмкін болмаған жағдайда, оның ішінде клиент дұрыс емес ақпарат берген жағдайда Банк және/немесе Оператор клиенттің электрондық әмиянының Web-интерфейсінің тиісті бөлімінде Жеке кабинетте тиісті ақпаратты орналастыру арқылы клиентке хабарлайды.

3.2.9. Оператор Осы Офертаға осы Офертаның «Шартты жасасу, өзгерту және бұзу тәртібі» 6-бабында белгіленген тәртіппен, оның ішінде Банктің өкімі бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізуге құқылы.

3.2.10. Банк пен Оператор Шартты іске асыру шеңберінде клиенттен алынған кез келген ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етуге міндетті.

3.2.11. Банк/Оператор клиенттің келесі жағдайларда электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдер жасауына тосқауыл қоюға құқылы:
а) клиенттен хабарлама алу;
б) Клиенттің осы Офертада көзделген өз міндеттемелерін орындамауы;
в) клиенттің электрондық ақшаны пайдаланудың белгіленген талаптары мен шарттарын бұза отырып төлемдер жасауы;
г) уәкілетті органдардың Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген негіздер бойынша клиенттің электрондық ақшасына тыйым салуы.


3.2.12. Банктің WEB-сайтында хабарландыру жариялау арқылы пайдаланушыларға/клиенттерге осы факт туралы 3 (үш) жұмыс күні бұрын хабарлай отырып, оларды рұқсатсыз шығарған кезде Банк электрондық ақша шығаруды тоқтатуға құқылы. Бұл ретте барлық шығарылған электрондық ақшаны (рұқсатсыз) көрсетілген мерзім өткеннен кейін Банк өтеуге қабылдамайды.

4. Тараптардың Жауапкершілігі.
4.1. Шарт бойынша өз міндеттемелері орындалмаған және/немесе тиісінше орындалмаған жағдайда Тараптар осы Офертаның талаптарына және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапты болады.

4.2. Банк / Оператор шарт бойынша міндеттемелерді орындамағаны және/немесе тиісінше орындамағаны үшін, егер мұндай орындамау және/немесе тиісінше орындамау клиенттің және/немесе есеп айырысуға өзге де қатысушылардың кінәсінен болған болса, жауапты болмайды.

4.3. Банк/Оператор шарт бойынша міндеттемелерді тиісінше орындамағаны үшін, егер мұндай тиісінше орындамау клиенттің электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдерді жүзеге асыру туралы Өкімдегі қате деректерді көрсетуіне байланысты болса, жауапты болмайды.

4.4. Банк/Оператор клиент электрондық ақшаны пайдалана отырып төлейтін тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) сапасына, толықтығына, сондай-ақ өзге де тұтыну қасиеттеріне, сондай-ақ төлем шотына төлемді электрондық ақшаны пайдалана отырып, соңғысы жасаған клиент алдындағы төлемді алушының міндеттемелерді орындауына жауапты болмайды.

4.5. Банк/Оператор Клиенттің осы Офертаның талаптарын және төлемдерді жүзеге асыруға қатысты ережелерді сақтамағаны үшін жауап бермейді.

4.6. Клиент ұсынған ақпарат дұрыс болмаған жағдайда, Банк/Оператор клиенттің төлемді алушы алдындағы соңғысының міндеттемелерін тиісінше орындамағаны үшін жауап бермейді.

4.7. Банк/Оператор Клиенттің осы Офертаның шарттарымен және/немесе Банктің осы Офертаның «Шартты жасасу, өзгерту және бұзу тәртібі» 6-бабында көзделген тәртіппен Шартқа енгізген өзгерістерімен және толықтыруларымен таныспауына және/немесе уақтылы таныспауына байланысты клиентте туындаған кез келген залал үшін жауапты болмайды.

4.8. Банк/Оператор осы Офертаның талаптарын сақтауды ескере отырып, электрондық ақшаны рұқсатсыз шығарғаны үшін пайдаланушы/Клиент алдында жауапты болмайды.
5. Қосымша шарттар.
5.1. Шартты орындау шеңберіндегі Тараптардың өзара қарым-қатынасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен, Банктің және ЭАЖ операторының ішкі құжаттарымен, шартпен, сондай-ақ оған толықтырулар мен өзгерістермен реттеледі.

5.2. Банк не олардың арасында жасалған шартқа сәйкес банк уәкілеттік берген өзге тұлға электрондық ақшаны пайдалану бойынша клиенттердің/электрондық ақша иелерінің өтініштерін қарауға қабылдайды және қарау қорытындылары бойынша түсініктемелер береді.

5.3. Тараптар мен жүйенің өзге де қатысушылары арасында туындайтын барлық даулар мен келіспеушіліктер келіссөздер жүргізу жолымен шешіледі. Уағдаластыққа қол жеткізілмеген жағдайда, электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдер жасау кезінде туындайтын дауларды шешу тәртібін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес сот органдары жүзеге асырады.

5.4. Банк/Оператор Клиентке Банктің/оператордың WEB - сайтында орналастыру арқылы барлық қажетті жария ақпаратты береді, сондай-ақ электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдерге байланысты мәселелер мен талаптарды қарайды.

5.5. Осы Оферта талаптарында шарт жасасу арқылы Клиент Банктің/оператордың өзінің дербес деректерін өңдеуге, атап айтқанда мынадай іс-әрекеттерді жасауға, оның ішінде: жинауға, жүйелеуге, жинақтауға, сақтауға, нақтылауға (жаңартуға, өзгертуге), пайдалануға, таратуға (оның ішінде беруге), иесіздендіруге, бұғаттауға, жоюға келісім береді. банкпен/оператормен шарттар жасасу, жасалған шарттарды орындау мақсатында, сондай-ақ Қылмыстық жолмен алынған ақша қаражатын заңдастыруға қарсы іс-қимыл жөніндегі нормативтік актілердің талаптарын орындау мақсатында. Бұл әрекеттер автоматтандыру құралдарын қолдана отырып жасалуы мүмкін.

5.6. Клиент сондай-ақ осы тармақта көзделген әрекеттерді жүзеге асыру мақсатында банк/оператор өзінің дербес деректерін және электрондық ақшаны пайдалана отырып жасалған операциялар туралы деректерді Банк және/немесе оператор мен осындай үшінші тұлғалар арасында тиісінше жасалған шарт болған кезде үшінші тұлғаларға беруге өзінің келісімін береді.

5.7. Банк/Оператор Клиенттің дербес деректерін өңдеу кезінде Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын толық көлемде сақтауға міндеттенеді.

5.8. Осы Оферта талаптарында шарт жасасу арқылы Клиент Банкке/операторға дауыстық қоңыраулар шалу құқығын береді, сондай-ақ олардың арасында жасалған шартқа сәйкес банктен/оператордан, сондай-ақ өзге де уәкілетті тұлғалардан электрондық әмиянды тіркеу кезінде клиент көрсеткен абоненттік нөмірге SMS-хабарламалар алуға келісім береді:
а) электрондық ақшаны пайдалана отырып төлемдер жасау кезінде қауіпсіздік деңгейін арттыру;
б) электрондық ақшаны пайдалана отырып төлем жасауды растау туралы ақпараттық сұрау салулар жіберу;
в) клиентке электрондық ақшаны пайдалана отырып жасалған төлемнің мәртебесі туралы ақпаратты жіберу;
г) пайдасына электрондық ақшаны пайдалана отырып төлем жасалған төлемді алушының тапсырмасы бойынша клиентке қосымша ақпарат жіберу;
д) клиентке ҚР заңнамасына сәйкес банк операцияларын жүзеге асыруға және операторды есептік тіркеуге берілген лицензия шегінде Банк/оператор көрсететін өзге де қызметтер, оның ішінде өткізілетін акциялар, жаңа өнімдерді енгізу және т. б. туралы ақпаратты жіберуге құқылы.

5.9. Клиент осы Оферта талаптарымен шарт жасасу арқылы осы Оферта талаптарымен танысқанын растайды.

5.10. Осы Офертаның ажырамас бөлігі ережелер болып табылады. Ережелердің өзекті редакциясы оператордың веб-сайтында орналастырылған.
6. Шартты жасасу, өзгерту және бұзу тәртібі.
6.1. Клиенттің осы Оферта 6.2-тармақта көзделген әрекеттерді жасауы. талаптарын қоспағанда, клиенттің барлық осы Оферта талаптарын толық және сөзсіз қабылдауы және Клиент пен оператор арасында осы Оферта талаптарында шарт жасасуы деп есептеледі.

6.2. Шарт осы Оферта талаптарымен жасалған болып есептеледі (6.1-тармақ. осы Оферта) Клиент 2.1-тармақта көрсетілген әрекеттерді жасаған сәттен бастап жүзеге асырылады. осы Оферта. Ақша қаражатын салу фактісін растау клиент ақша қаражатын енгізу сәтінде алатын төлем құжаты болып табылады.

6.3. Шарт Клиент 6.2-тармақта сипатталған әрекеттерді жасаған күннен бастап күшіне енеді. осы Оферта және Клиент электрондық әмиян арқылы соңғы төлемді жасаған күннен бастап 11 ай ішінде әрекет етеді.

6.4. Клиент оператордың кез келген сәтте клиентке қосымша жазбаша хабарламай, біржақты тәртіппен Шартқа және оған қосымшаларға, оның ішінде электрондық әмиян балансын толтыру тәртібі мен шарттарына, сондай-ақ операцияларды жүзеге асыру тәртібіне, операциялардың сомалары мен түрлеріне шектеулер енгізуге құқылы екендігімен келіседі. Шартқа көрсетілген өзгерістер немесе толықтырулар оператордың веб-сайтында көрсетілген өзгерістердің жаңа редакциясы жарияланған күннен кейін 10 (он) жұмыс күнінен кейін күшіне енеді.

6.5. Егер Шарттың бір немесе бірнеше ережелері Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына өзгерістер енгізілуіне байланысты жарамсыз болып табылса немесе болып қалса, онда бұл Шарттың қалған ережелерінің қолданылуын тоқтата тұруға негіз болып табылмайды. Жарамсыз ережелер мағынасы жағынан ауыстырылатындарға жақын, құқықтық тұрғыдан рұқсат етілген ережелермен ауыстырылуы тиіс.

6.6. Шарттың қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін шарт автоматты түрде бұзылған болып есептеледі.
7. Эмитент банкінің атауы, орналасқан жері:
«Банк Фридом Финанс Қазақстан» АҚ, заңды мекенжайы: Нұр-сұлтан Қ., Есіл ауданы, Д. Қонаев к-сі, 10, 28 қабат
8.ЭАЖ операторының дербес деректердің қауіпсіздігін өңдеу және қамтамасыз ету саласындағы саясаты
8.1. Жүйе операторы өзінің негізгі қызметін орындау шеңберінде дербес деректер субъектілерінің әртүрлі санаттарының дербес деректерін өңдеуді жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Оператор Дербес деректер операторы болып табылады. Дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыру және жүзеге асыру кезінде Оператор «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы N 94-V Заңының және оған сәйкес қабылданған өзге де нормативтік құқықтық актілердің талаптарын басшылыққа алады. Осы Саясаттың мақсаттары үшін дербес деректер деп операторға интернет-сайттар арқылы берілген және (немесе) тікелей немесе жанама түрде айқындалған немесе айқындалатын жеке тұлғаға (дербес деректер субъектісіне) қатысты осындай интернет-сайттарды пайдалана отырып жиналған кез келген ақпарат түсініледі.

8.2. Дербес деректерді жинау

8.2.1. Оператор интернет-сайттар арқылы ақпаратты жинауды мынадай тәсілдермен жүзеге асырады:
·      Пайдаланушылар ұсынатын дербес деректер:
·      Оператор дербес деректерді жинауды жүзеге асырады, олар интернет-сайттардағы
деректер өрістеріне операторға пайдаланушылардың өздері немесе олардың тапсырмасы бойынша өзге тұлғалар енгізеді.
·      Статистикалық мәліметтер бөлігінде ағымдағы қосылу туралы дербес деректерді
пассивті жинау:
- сайт тағайындаған пайдаланушы идентификаторы;
- кірген беттер;
- беттерге кіру саны;
- сайт беттері бойынша жылжу туралы ақпарат;
- пайдаланушы сессиясының ұзақтығы;
- кіру нүктелері (пайдаланушы сілтеме арқылы Сайтқа кіретін үшінші тарап сайттары);
- шығу нүктелері (пайдаланушы үшінші тарап сайттарына өтетін сайттағы сілтемелер);
- пайдаланушы елі;
- пайдаланушы аймағы;
- пайдаланушының құрылғысына орнатылған уақыт белдеуі;
- пайдаланушы провайдері;
- пайдаланушы браузері;
- сандық браузер ізі (canvas fingerprint);
- қол жетімді браузер қаріптері;
- орнатылған браузер плагиндері;
- WebGL браузерінің параметрлері;
- браузерде қол жетімді медиа құрылғылардың түрі;
- ActiveX болуы;
- пайдаланушы құрылғысында қолдау көрсетілетін тілдер тізімі;
- пайдаланушы құрылғысының процессор архитектурасы;
- Пайдаланушы ОЖ;
- Экран параметрлері (ажыратымдылық, түс тереңдігі, бетті экранда орналастыру параметрлері);
- сайтқа кіру кезінде автоматтандыру құралдарын пайдалану туралы ақпарат.

8.2.2. Сайттың тіркелген пайдаланушыларына қатысты күдікті әрекеттерді анықтау және пайдаланушылардың жеке кабинеттерін қорғау мақсатында пайдаланушылардың құрылғыларында порттарды пайдалану туралы мәліметтер жиналуы мүмкін. Деректерді әртүрлі әдістер арқылы алуға болады, мысалы, cookies файлдары, файлдық веб-маяктар және т. б.

8.2.3. Оператор статистикалық дербес деректерді жинауды ұйымдастыру үшін үшінші тарап интернет-сервистерін (үшінші тұлғалардың технологияларын) пайдалана алады, үшінші тарап интернет-сервистері алынған деректердің өз серверлерінде сақталуын қамтамасыз етеді. Оператор үшінші тарап интернет-сервистерінің серверлерін оқшаулау үшін жауап бермейді. Бұл ретте Сайтта орнатылған және Оператор пайдаланатын мұндай үшінші тарап интернет-сервистері (үшінші тұлғалардың технологиялары) Сайттағы жарнама қызметі процесінде ақпарат жинау үшін сайттың соңғы пайдаланушыларының браузерлерінің cookie-файлдарын орнатып, оқи алады. Осындай үшінші тарап интернет-сервистері (үшінші тұлғалардың технологиялары) жинайтын деректерді жинау және пайдалану тәртібін осы үшінші тарап интернет-сервистері дербес айқындайды және олар осы тәртіптің сақталуына және олар жинайтын деректерді пайдалануына тікелей жауапты болады, оның ішінде осы үшінші тарап интернет-сервистері қолданылатын заңнама, оның ішінде заңнама талаптарының орындалуына жауап береді және қамтамасыз етеді ҚР дербес деректері туралы.

8.2.4. Оператор пайдаланушы дербес ұсынған және дербес деректер субъектісін сәйкестендіруге мүмкіндік беретін ақпаратты ақпаратты жинаудың осындай пассивті әдістерін қолдану барысында алынған статистикалық дербес деректермен салыстыруды жүргізбейді.

8.3. Дербес деректерді өңдеу принциптері мен шарттары:

8.3.1. Оператордың дербес деректерді өңдеуі заңды және әділ негізде жүзеге асырылады және нақты, алдын ала белгіленген және заңды мақсаттарға қол жеткізумен шектеледі.

8.3.2. Оларды өңдеу мақсаттарына жауап беретін дербес деректер ғана өңдеуге жатады. Оператор өңдейтін дербес деректердің мазмұны мен көлемі өңдеудің мәлімделген мақсаттарына сәйкес келеді, өңделетін дербес деректердің артық болуына жол берілмейді.

8.3.3. Дербес деректерді өңдеу кезінде Оператор дербес деректердің жеткіліктілігін және қажет болған жағдайда дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қатысты өзектілігін қамтамасыз етеді. Оператор толық емес немесе дәл емес дербес деректерді жою немесе нақтылау бойынша қажетті шараларды қабылдайды (олардың қабылдануын қамтамасыз етеді).

8.3.4. Егер ҚР Дербес деректер туралы заңнамасында өзгеше көзделмесе, Оператор өз қызметі барысында дербес деректерді өңдеуді Дербес деректер субъектісінің келісімімен басқа тұлғаға ұсына алады және (немесе) тапсыра алады. Бұл ретте Тараптардың дербес деректерді өңдеу кезінде олардың құпиялылығын сақтау және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі міндеті дербес деректерді басқа тұлғаға берудің және (немесе) оған тапсырма берудің міндетті шарты болып табылады.

8.3.5. Дербес деректерді өңдеу мерзімдері олар жиналған мақсаттарға сәйкес айқындалады.

8.4. Дербес деректер субъектісінің құқықтары

8.4.1. Дербес деректер субъектісінің құқығы бар:
·      егер дербес деректер толық емес, ескірген, дұрыс емес, заңсыз алынған немесе
мәлімделген өңдеу мақсаты үшін қажет болып табылмаса, өзінің дербес деректерін нақтылауды, оларды бұғаттауды немесе жоюды талап етуге, сондай-ақ өз құқықтарын қорғау жөнінде заңда көзделген шараларды қабылдауға;
·      оператор өңдейтін өзінің дербес деректерінің тізбесін және оларды алу көзін талап
етуге;
·      өзінің дербес деректерін өңдеу мерзімдері туралы, оның ішінде оларды сақтау
мерзімдері туралы ақпарат алуға;
·      бұрын оның дербес деректері дұрыс емес немесе толық емес деп хабарланған барлық
адамдарға оларда жасалған барлық ерекшеліктер, түзетулер немесе толықтырулар туралы хабарлауды талап етуге;
·      Дербес деректер субъектілерінің құқықтарын қорғау жөніндегі уәкілетті органға
немесе оның дербес деректерін өңдеу кезінде сот тәртібімен заңсыз әрекеттерге немесе әрекетсіздікке шағымдануға;
·      өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға, оның ішінде залалдарды өтеуге және
(немесе) сот тәртібімен моральдық зиянды өтеуге.

8.4.2. Егер сіз берген дербес деректеріңізді қолдану, пайдалану, өзгерту немесе жою сипаты туралы сұрақтарыңыз болса немесе оларды оператормен одан әрі өңдеуден бас тартқыңыз келсе, бізге пошта, оператордың мекенжайы немесе электрондық пошта арқылы хабарласыңыз: info@asiapay.kz

8.4.3. Дербес деректер операторы Дербес деректер субъектісі ұсынған дұрыс емес ақпарат үшін жауап бермейтініне назар аударамыз.

8.5. Дербес деректерді қорғауға қойылатын талаптарды іске асыру

8.5.1. Іскерлік беделді қолдау және ҚР заңнамасының талаптарын орындауды қамтамасыз ету мақсатында Оператор оператордың бизнес-процестерінде дербес деректерді өңдеудің заңдылығын қамтамасыз етуді және операторда өңделетін дербес деректердің қауіпсіздігінің тиісті деңгейін қамтамасыз етуді аса маңызды міндеттер деп санайды.

8.5.2. Оператор дербес деректерге қол жеткізген өзге тұлғалардан, егер ҚР заңнамасында өзгеше көзделмесе, Дербес деректер субъектісінің келісімінсіз үшінші тұлғаларға жария етпеуді және дербес деректерді таратпауды талап етеді.

8.5.3. Дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында оларды өңдеу кезінде Оператор дербес деректерді оларға заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, дербес деректерді жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, ұсынудан, таратудан, сондай-ақ оларға қатысты өзге де заңсыз әрекеттерден қорғау үшін қажетті және жеткілікті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды.

8.5.4. Оператор дербес деректерді ұйымдастырушылық және техникалық қорғау бойынша өзі іске асыратын барлық іс-шаралардың заңды негіздерде, оның ішінде дербес деректерді өңдеу мәселелері бойынша ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылуына қол жеткізеді.

8.5.5. Дербес деректердің барабар қорғалуын қамтамасыз ету мақсатында Оператор дербес деректердің қауіпсіздігі бұзылған жағдайда дербес деректер субъектілеріне келтірілуі мүмкін зиянды бағалауды жүргізеді, сондай-ақ дербес деректердің ақпараттық жүйелерінде оларды өңдеу кезінде дербес деректердің қауіпсіздігінің өзекті қатерлерін айқындайды.

8.5.6. Анықталған өзекті қатерлерге сәйкес Оператор ақпаратты қорғау құралдарын пайдалануды, дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізу фактілерін анықтауды және шаралар қабылдауды, дербес деректерді қалпына келтіруді, дербес деректерге қол жеткізуді шектеуді, дербес деректермен әрекеттерді тіркеуді және есепке алуды қамтитын дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі қажетті және жеткілікті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қолданады, сондай-ақ дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша қолданылатын шаралардың тиімділігін бақылау және бағалау.

8.5.7. Оператор басшылығы дербес деректердің қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңыздылығы мен қажеттілігін түсінеді және оператордың негізгі қызметін орындау шеңберінде өңделетін дербес деректерді қорғау жүйесін ұдайы жетілдіруді көтермелейді.

8.5.8. Оператор дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыруға және оның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты тұлғаларды тағайындады.

8.5.9. Дербес деректерді өңдеуді тікелей жүзеге асыратын оператордың әрбір жаңа қызметкері дербес деректердің қауіпсіздігін өңдеу және қамтамасыз ету жөніндегі ҚР заңнамасының талаптарымен, осы Саясатпен және дербес деректердің қауіпсіздігін өңдеу және қамтамасыз ету мәселелері жөніндегі оператордың басқа да жергілікті актілерімен танысады және оларды сақтауға міндеттенеді.

8.6. Дербес деректер субъектісінің келісімі

8.6.1. Клиент дербес деректер субъектісі ретінде осымен оператордың қызмет көрсету мақсатында дербес деректерді жинауға және өңдеуге, сондай-ақ реттеуші заңнамаға сәйкес дербес деректер субъектісінің дербес деректерін беруге және трансшекаралық беруге келісім береді.
9.Кепілдіктер
9.1. Клиент Asia Pay жүйесінің операторына шығындарды, оның ішінде клиентке аударылуға жататын, Asia Pay жүйесінің операторы Клиент реттеуші заңнаманың талаптарын және шарт бойынша өзіне қабылдаған міндеттемелерді бұза отырып жасалған операцияларға қатысты шеккен ақшалай қаражатты акцептсіз есептен шығару жолымен толық өтеуге міндеттенеді

9.2. Клиент тыйым салынған қызмет түрлерімен айналыспауға міндеттенеді, мысалы:
·      Қару-жарақ пен қаруландыру заттары;
·      Зымыран-ғарыш кешендері, әскери мақсаттағы байланыс және басқару жүйелері
және оларды өндіру мен пайдалануға арналған нормативтік-техникалық құжаттама;
·      Радиоактивті материалдардың қалдықтары;
·      Жарылғыш заттардың қалдықтары;
·      Атом энергиясы;
·      Улар, есірткі және психотроптық заттар;
·      Контрафактілік және/немесе жалған тауарлар / қызметтер;
·      Құмар ойындар;
·      Екілік опциялар;
·      Қазақстан Республикасының уәкілетті органынан рұқсаты бар Қазақстан
Республикасының резиденттерін қоспағанда, коллекторлық агенттіктер;
·      Сату пирамидалары;
·      Дербес деректерді қамтитын мәліметтер базасы;
·      Эскорт қызметтері;
·      Эротикалық және порнографиялық сипаттағы Интернет-мазмұн;
·      Интимдік тауарлар мен қызметтер;
·      Нәсілшілдік, зорлық-зомбылық, жеккөрушілік, кемсітушілік, қорлау, педофилия
немесе басқа да азғындық әрекеттерді қоздыратын немесе қолдайтын өнімдер мен қызметтер;
·      «Қорғалатын немесе жойылып кету қаупі төнген» санаттағы жабайы жануарларды
сату немесе браконьерлік және басқа да заңсыз жолмен алынған жануарлардан алынатын өнімдер;
·      Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынған өзге де әрекеттер.